POSLANSTVO

Center za usposabljanje, delo in varstvo je ustanova, ki s spoštovanjem različnosti in osebnega dostojanstva vseh deležnikov, zagotavlja kakovostne in inovativne  programe dela z osebami z motnjo v duševnem razvoju. CUDV Črna je človeku prijazna organizacija, ki je pozorna do pričakovanj uporabnikov ter jim omogoča aktivno soustvarjanje vsebin in programov.

VIZIJA

Vizija delovanja CUDV Črna je:

 • Zagotavljanje in izvajanje ustreznih sodobnih programov vzgoje in izobraževanja, z vključitvijo programa dela zgodnje obravnave otrok, dela z osebami s SAM
 • Ohranjanje programa VIZ
 • Zagotavljanje ustreznih prostorskih pogojev za izvajanje programa VIZ
 • Zagotavljanje in izvedba ustreznih programov za delo s starajočo populacijo oseb z MDR
 • Izboljšanje bivalnih pogojev v centralni zgradbi CUDV, na lokaciji Črna na Koroškem
 • Izgradnja manjših bivalnih enot v občinah Mežica, Slovenj Gradec, Radlje ob Dravi
 • Razselitev centralne zgradbe, v smislu zmanjšanja kapacitete uporabnikov v stavbi iz 165 na 100
 • Preselitev VDC Muta v nove prostore v občini Radlje ob Dravi
 • Povečanje kapacitete na programu IVO 16, v skladu s potrebami uporabnikov v dnevnih programih VDC (zaradi staranja svojcev in uporabnikov in s tem povečanja potreb po celodnevni oskrbi)

VREDNOTE

 • Odličnost

Naše skupno delo bo usmerjeno v visoke cilje in strokovne standarde. Usmerjeno bo k odličnosti. Uporabnikom bomo ponudili kakovostne socialno varstvene storitve, s profesionalnim pristopom. Delo bomo opravljali zagnano ter iskali najboljše rešitve v posameznih fazah rasti in razvoja naše organizacije. Kakovost opravljenih storitev in zadovoljstvo naših uporabnikih bo v skladu z našim trudom in pričakovanji.

 • Spoštovanje

Pri delu bomo razvijali in upoštevali vse razpoložljive poti spoštovanja, kot so samospoštovanje, spoštovanje uporabnika, svojca, sodelavca, spoštovanje znotraj posameznih strokovnih okolij, spoštovanje do različnosti in drugačnosti. Razvijali bomo oblike medsebojnega spoštovanja, spoštovanje do dela, do pripomočkov in opreme ter do centra -ustanove, kot celote.

 • Odgovornost

Pri  delu bomo sledili željam in potrebam uporabnikov ter jih,  kot enakovredne partnerje vključevali v oblikovanje strategij, programov in ciljev. Z zavedanjem odgovornosti bomo hodili po začrtani poti ter jasno poročali o strategijah, finančnih načrtih in korakih izvajanja zastavljenih nalog. Za svoja dejanja in naloge bomo prevzemali odgovornost. Težave in ovire na poti doseženega cilja bomo reševali odkrito in konstruktivno. Svoje napake bomo prepoznavali in jih odpravili ter na tem gradili nove izkušnje in spoznanja.

 • Povezanost

Eden izmed osnovnih ciljev zastavljenega programa je povezovalno delovanje, sprejemanje drug drugega, želja po napredku. Vzdrževali bomo povezovalno klimo med zaposlenimi in uporabniki ter vsemi ostalimi deležniki, kar nas bo še tesneje povezalo med seboj. Cilj povezovanja predstavlja uporabnikom večjo varnost in pomirjenost ob skupnem sodelovanju, medsebojni pomoči, sobivanju in uresničevanju skupaj začrtanih poti.

 • Humanost

Humanost je v vseh civilnih družbah ena najvišjih in najpomembnejših vrednot. Tukaj gre za skrb za človeka in pristop k sočloveku. Potrebno je zagotavljati velik poudarek na človeškem dostojanstvu. Humanost se povezuje s sočutjem, ljubeznijo ter temelji na medsebojni pomoči in spoštovanju. CUDV Črna na Koroškem predstavlja ustanovo, ki temelji na medčloveškem odnosu in humanih pristopih pri delu zaposlenih z ranljivo populacijo, na vseh nivojih. Zaradi tega je potrebno to vrednoto znova in znova krepiti in gojiti odnose znotraj delovnega procesa in zagotavljanja visoke kakovosti življenja in bivanja znotraj bivalnega okolja uporabnikov.

 • Raznolikost

Znotraj Centra je veliko raznolikosti. Med seboj se razlikujejo uporabniki, zaposleni, svojci, zunanji sodelavci in najrazličnejši deležniki, ki sodelujejo pri ustvarjanju posamezne zgodbe. Naš izziv je premostiti raznolikosti v spolu, kulturi, veri,  izgledu, dojemanju, vedenju, željah, potrebah na način, da sodelujemo, se sprejemamo in vendar spoštujemo našo raznolikost v vsakem trenutku in pri vsakodnevnih aktivnostih in dejanjih. Naša želja za prihodnost je upoštevanje različnih mnenj, medsebojno spoštovanje in sprejemanje ter poslušanje drug drugega. S ciljem, najti najboljše rešitve in zagotoviti našim uporabnikom čim lepše življenje v skupnosti in sobivanju.

 • Pravičnost

S pravičnim pristopom bomo zagotavljali optimalne pogoje za delo, ki bodo zaposlenim in uporabnikom zagotavljali najvišjo mero varnosti pri njihovem vsakodnevnem delu in življenju. Pravila znotraj ustanove bodo jasna in transparentna. Delovne cilje bomo postavljali dosledno, cilji bodo merljivi in jasni. S tem bomo zagotavljali optimalno medsebojno sodelovanje, ugodno organizacijsko klimo ter zadovoljstvo vseh vpletenih.

 • Inovativnost

V današnjem času je inovativnost ključni element uspešnih poslovnih zgodb. Z inovativnimi pristopi je mogoče še izboljšati in nadgraditi vse dosedanje uspehe, ki jih je CUDV Črna ustvarjal v svoji petdeset letni zgodovini. Center je bil že v preteklosti znan po inovativnih pristopih na področju športa pri osebah z MDR, ustanavljanja bivalnih skupnosti, partnerskega življenja oseb z motnjami v duševnem razvoju, po sodobnih metodah vzgoje in izobraževanja, ustanavljanju prvih delavnic pod posebnimi pogoji v slovenskem prostoru, po različnih izdanih priročnikih, z namenom čim večje kakovosti izvajanja dela zaposlenih in življenja uporabnikov. Z inovativnimi znanji in pristopi bomo nadaljevali tudi v prihodnje, pri iskanju sodobnih in zanimivih vsebin,  pri delu z osebami z motnjo v duševnem razvoju. V svoji petdeset letni zgodbi na področju dela z mlajšo populacijo, so se uporabniki, ki so nameščeni znotraj institucionalnega varstva postarali, postali mnogo številčnejši in na podlagi opisanega, potrebujejo drugačne vsebine za življenje in delo. Ob tem potrebujejo tudi drugačen rehabilitacijski program, prilagojene pristope znotraj zaposlitvenih vsebin, več pomoči pri opravljanju vsakodnevnih življenjskih aktivnosti, več usmerjanja in pomoči na področju ohranjanja pridobljenih veščin in znanj.

 • Samoiniciativnost

Po definiciji iz priročnika Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport »Samoiniciativnost in podjetnost« definira to pomembno vrednoto, kot temeljno zmožnost uresničevanja posameznikovih idej in zamisli ter vključuje ustvarjalnost, inovativnost, sprejemanje tveganja ter sposobnost načrtovanja in vodenja projektov do uresničitve temeljnega cilja. Samoiniciativnost je torej individualna zmožnost posameznika, da se kakovostno vključuje v reševanje vsakodnevnih nalog in reševanja zastavljenih ciljev, znotraj izvajanja delovnega procesa. CUDV Črna potrebuje pri izvajanju svojega poslanstva čim več zaposlenih s sposobnostjo samoiniciativnih pristopov,  pri delu z osebami z motnjo v duševnem razvoju. Zato bomo na teh področjih usposobili in opolnomočili zaposlene, z zagotavljanjem internih izobraževanj, prenosa znanj in edukacij, s področja strokovnih pristopov in inovativnih vsebin.

Center za usposabljanje delo in varstvo Črna na Koroškem slavi letos petdesetletnico obstoja. Ustanova, katere namen je vzgoja in izobraževanje otrok in mladostnikov z motnjami v duševnem razvoju, ter kasnejše institucionalno varstvo starejših oseb  je in še bo lepo obletnico počastil z več dogodki. Prva proslava je bila 20. 2. ob 10. uri v Kulturnem domu Črna. Gostili smo predstavnike ministrstva, stroke in strokovne javnosti ter druge goste. Prijazno prireditev smo zasnovali na zgodbi štirih uporabnikov, ki so v center prišli 20. februarja 1968 in so tu še danes. V programu smo sodelovali tako uporabniki kot zaposleni. Direktorica Dalja Pečovnik je v svojem nagovoru opisala prehojeno pot , pri čemer ni pozabila, da so bili v Črni pionirji na področju uvajanja novosti v defektološki stroki, pri tem je bil v ospredju čedalje bolj human pristop k uporabnikom.

Govorila sta še županja Črne Romana Lesjak in predsednik sveta zavoda Erih Kurnik., ki sta povedala, da je Center organsko zrasel s krajem.

Izdali smo tudi poseben zbornik, odprli razstavo, proslavljanja pa bomo nadaljevali še v prihodnje.

Terezija Napečnik in Fabio Feregotto

Avtor fotografij je Jože Lešnik