OE VZGOJA IN IZOBRAŽEVANJE

V okviru programa vzgoje in izobraževanja v centu izvajamo prilagojeni program za predšolske otroke in posebni program vzgoje in izobraževanja. V posebni program vzgoje in izobraževanja so vključeni otroci, mladostniki in mlajši odrasli z zmernimi, težjimi in težkimi motnjami v duševnem razvoju in otroci in mladostniki z več motnjami.

OE VARSTVENO DELOVNI CENTER

DELOVNE ENOTE – DE VARSTVENO DELOVNEGA CENTRA

V varstveno delovnem centru CUDV Črna na Koroškem se izvaja socialni  program varstva, vodenja ter zaposlitve pod posebnimi pogoji za osebe z zmerno, težjo in težko motnjo v duševnem razvoju, dodatnimi motnjami in kombiniranimi motnjami.

Storitve, ki se izvajajo v delovnih enotah ( DE) varstveno delovnega centra ( VDC )

  • so del celodnevne oskrbe odraslih oseb z zmerno, težjo in težko motnjo v duševnem razvoju in dodatnimi motnjami,
  • dnevna vključenost odraslih oseb z zmerno, težjo in težko motnjo v duševnem razvoju in dodatnimi motnjami.

OE INSTITUCIONALNO VARSTVO ODRASLIH

OE Institucionalno varstvo odraslih  (IVO) je oblika obravnave v zavodu, drugi družini ali drugi organizirani obliki, ki upravičencem nadomešča, dopolnjuje ali zagotavlja funkcijo doma in lastne družine (Pravilnik o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev). Upravičenci so odrasle osebe z zmerno, težjo in težko motnjo v duševnem razvoju, ter osebe z več motnjami. Socialna oskrba je strokovno vodena dejavnost, namenjena izvajanju vsebin socialne preventive, terapije in vodenja upravičencev. Vključuje izvajanje nalog varstva, posebnih oblik varstva, vzgoje in priprave na življenje in nalog vodenja. Varstvo pomeni nudenje pomoči pri vzdrževanju osebne higiene in izvajanju dnevnih aktivnosti (vstajanju, oblačenju, premikanju, hoji, komunikaciji in pri orientaciji). Posebne oblike varstva so namenjene ohranjanju in razvoju samostojnosti, razvoju socialnih odnosov, delovni okupaciji, korekciji in terapiji motenj, aktivnemu preživljanju prostega časa ter reševanju osebnih in socialnih stisk.

Vodenje obsega oblikovanje, izvajanje in spremljanje individualnih programov, kontaktiranje in sodelovanje s posameznikom ter svojci, sodelovanje z drugimi institucijami in strokovnimi sodelavci ter organizacijo prostočasnih dejavnosti.

 

POMOČ DRUŽINI NA DOMU KOT SOCIALNA OSKRBA NA DOMU                       

V CUDV Črna na Koroškem od 1. 1. 2020 dalje izvajamo storitev Pomoč družini na domu kot socialna oskrba na domu za občane občin Črna na Koroškem in Mežica.

Storitev je namenjena upravičencem, ki imajo zagotovljene bivalne in druge pogoje za življenje v svojem bivalnem okolju, zaradi starosti, invalidnosti ali kronične bolezni pa se ne morejo oskrbovati in negovati sami, njihovi svojci pa take oskrbe in nege ne zmorejo ali zanju nimajo možnosti. Z različnimi oblikami organizirane praktične pomoči in opravil se upravičencem vsaj za določen čas nadomesti potrebo po institucionalnem varstvu v zavodu, v drugi družini ali drugi organizirani obliki.

Prilagamo dokument v katerem so napisane vse podrobnosti glede storitve.

Download (PDF, Unknown)