vosidisglava

Projekt z naslovom Prilagojena delovna vzgoja za osebe s težjo in težko motnjo v duševnem razvoju (OTTMDR) ima za glavni cilj vključiti OTTMDR v procese delovne vzgoje ter razviti njihove delovne zmožnosti in sposobnosti za delovanje v delovnem okolju, hkrati pa bo razvil sistemski pristop k procesu delovne vzgoje OTTMDR v sodelujočih državah Sloveniji, Bolgariji in Portugalski. Projekt VOSIDIS se izvaja v okviru programa vseživljenjskega učenja Leonardo da Vinci in je delno sofinanciran (v višini 75 % upravičenih stroškov) s strani Evropske unije. Prve aktivnosti v projektu so se začele oktobra 2008, celotno trajanje projekta pa je 22 mesecev.

 

Prijavitelj projekta VOSIDIS je Center za usposabljanje, delo in varstvo Črna na Koroškem, Slovenija.

 

Partnerji na projektu so:

 Najpomembnejši rezultat projekta bo na novo razvita metodologija za proces delovne vzgoje OTTMDR, ki jo bodo spremljali izobraževalni moduli za področje motivacije in socializacije OTTMDR in seminarji za strokovne delavce. Izvedeno bo tudi pilotno poklicno usposabljanje, ki bo omogočilo prvo oceno razvitega procesa. Na podlagi vseh rezultatov bo izdan Priročnik za poklicno usposabljanje OTTMDR, ki bo namenjen strokovnim delavcem in nosilcem odločitev. Diseminacija projektnih rezultatov bo zagotovila promocijo razvite metodologije v strokovni javnosti, hkrati pa omogočala zmanjšanje predsodkov do OTTMDR v javnosti.

 

Vpliv projekta bodo izboljšane delovne sposobnosti ter zmožnosti OTTMDR in njihovih učiteljev, ki bodo sodelovali pri usposabljanju in delovnem procesu. Razvita metodologija bo postala uporabno orodje za usposabljanje, vključeno v vsakodnevno delo z OTTMDR v partnerskih inštitucijah. Metodologija bo uporabna tudi v drugih inštitucijah, ki delajo z osebami s težjo in težko motnjo v duševnem razvoju. Dolgoročno gledano bi vpeljava razvite metodologije v delo inštitucij zagotovila vključitev vidnega števila OTTMDR v delovne procese, kar bi pomenilo njihovo boljše vključevanje v okolje, večjo samostojnost, boljše psihofizične sposobnosti in razvoj potencialov.

 

Prvi rezultati projekta VOSIDIS bodo realizirani marca 2009. Spodaj so našteti glavni izmed njih:

  • Poročilo o analizi potreb in stanju na področju poklicnega izobraževanja OTTMDR,
  • Izobraževalni moduli za strokovne delavce,
  • Vzpostavitev primernega delovnega okolja za OTTMDR,
  • Izobraževalni ter motivacijski in socializacijski moduli za OTTMDR,
  • Izvedba pilotnega poklicnega usposabljanja OTTMDR,
  • Priročnik za poklicno usposabljanje OTTMDR,
  • Zaključna konferenca in strokovni posvet.

Rezultati projekta bodo predstavljeni na naši spletni strani ob njihovi realizaciji.

 

 

Kontaktni podatki:

 

Prijavitelj: Center za usposabljanje, delo in varstvo Črna na Koroškem, Slovenija

Fabio Feregotto, sloabi@yahoo.com

 

Tehnični koordinator: Alianta, projektno svetovanje, d.o.o.

Urška Zelič, urska.zelic@alianta.si