S športom k izboljšanju vedenja

Cilji projekta

 • Zmanjšati število vzgojnih problemov s strani učencev, ki so vključeni v projekt
 • Motivirati in postopoma aktivno dolgoročno vključiti v izbrane gibalne dejavnosti čim več vzgojno problematičnih učencev
 • Ob enakem število zaposlenih dvigniti kvaliteto dela in socialno varstvenih storitev v času dežurstev
 • Preko praktičnih vsebin, primerov dobre prakse in razgovorov izboljšati pozitivno samopodobo učencev, odgovornost do sebe, soljudi in domskega inventarja
 • Načrtovano in koristno izrabljati prosti čas v času vikendov in praznikov preživetih v ustanovi
 • Aktivno sodelovati na različnih športno-rekreativnih prireditvah znotraj CUDV, Specialne olimpijade in širše, bodisi kot aktivni udeleženci ali pa kot gledalci

AKTIVNOSTI NA PROJEKTU okt. 08-feb.09 IN NAČRTOVANE AKTIVNOSTI DO KONCA ŠOLSKEGA LETA

 • Kontinuirano in načrtovano izvajanje konkretnih vsebin v času vikendov in praznikov
 • Sprotno spremljanje dnevnika opažanj in posebnosti ob vikendih in praznikih
 • Razgovori z matičnimi pedagogi in drugim osebjem, ki dela znotraj posamezne skupine
 • Usmerjeni pogovori in razgovori z učenci, ki izhajajo iz njihovih izkušenj in občutkov pridobljenih pri dejavnostih
 • Postopna vključitev v dejavnosti tudi druge učence, ki niso vedenjsko problematični
 • Izvedba petdnevnega tabora v naši počitniški bazi (10 učencev) s poudarkom na treningu socialnih veščin
 • Analiza, opis in izmenjava opažanj in izkušenj o poteku posameznih aktivnosti
 • Srečanje celotnega tima, ki dela na projektu, zastavljanje nalog za naprej
 • Sestanek s konzulentko
 • Predstavitev poteka projekta na zaključnem zboru strokovnih delavcev

DOSEDANJA SPOZNANJA IN UGOTOVITVE

 • Zmanjšanje negativnih oblik vedenja v času dežurstev in nasploh
 • Učenci popolnoma sprejemajo projekt
 • Povečanje interesa za dejavnosti organizirane izven ustanove (izleti, pohodi, tekmovanja..)
 • V času aktivnosti je opaziti izboljšanje medsebojnih odnosov med konfliktnimi učenci
 • Delo v času dežurstev postaja “lažje” in manj stresno