Kronologija

1968
 • sprejem prvih deset gojencev
 • pričetek prve faze delne adaptacije zavoda (prizidek, garderobe, urejen glavni vhod)
 • adaptacija upravnih prostorov, ureditev prve telovadnice, ureditev prostorov za tehnično in šiviljsko delavnico, zunanje igrišče
 • uradna otvoritev zavoda
1969
 • prva razstava izdelkov gojencev
 • prvo letovanje gojencev na morju
1970
 • prva predstavitev zavoda v Sloveniji, popularna reportaža “Moj otrok je drugačen” na RTV Ljubljana
 • prvo sodelovanje na krajevni proslavi
1971
 • adaptacije in dograditve v II nadstropju in s tem povečanje kapacitete zavoda na 140 mest
 • začetek uvajanja kooperativnih del v delovno usposabljanje
1972
 • prvič izvedena praksa gojencev v delovnih organizacijah
 • združitev sredstev občinske skupnosti otroškega varstva SRS za graditev telogadnice in bazena
1973
 • predstavitev gojencev na akademiji na Ravnah z naslovom to zmoremo tudi mi
1974
 • pričetek organiziranih prevozov gojencev za novoletne praznike do Ljubljane, Celja in Maribora
1975
 • otvoritev telovadnice in bazena
 • uvajanje nekaterih novih metod in vsebin dela (interesnih dejavnosti, dežurstev, mapnega sistema pisanja priprav in drugo)
 • prejem priznanja Skupščine občine Ravne na Koroškem za nesebično, humano delo pri usposabljanju srednje duševno prizadete mladine
1976
 • sodelovanje na svetovni razstavi likovnih del v Londonu, prejem prve nagrade
 • prehod na družinski sistem vzgoje in dela v zavodu
 • izid prve številke Vezi (interno glasilo)
1977
 • uvedba odprtega dne zavoda
 • dokončanje igrišč in zunanje ureditve ureditve zavoda
1978
 • ustanovitev delavnice pod posebnimi pogoji
 • sprejem programa delovnega usposabljanja
1979
 • posnet film “Um srca”
 • prvič udeležba gojencev na MDA
1980
 • prejem zlate plakete UNICEF-a ob mednarodnem letu otroka
1981
 • otvoritev domskega varstva pri delavnici pod posebnimi pogoji
 • prejem srebrne plakete za razvoj didaktičnega materiala na področju Slovenije
1982
 • pričetek iger “MALA OLIMPIADA”
1983
 • pričetek dela s posebno skupino sposobnejših gojencev (individualizacija)
 • prejem najvišje možne strokovne potrditve “Žagarjevo priznanje”
1984
 • prejem priznaja skupnosti socialnega skrbstva Slovenije za delo na socialnem področju
1985
 • organizacija III. jugoslovanskega srečanja organizacij za usposabljanje duševno prizadetih otrok
1986
 • pričetek osnovnega usposabljanja težko prizadetih otrok
 • otvoritev novih prostorov pri dekliški delavnici pod posebnimi pogoji
 • udeležba na jugoslovanskih športnih igrah v Zenici
1987
 • začetek izvajanja I. in delno II. faze sanacije zavoda (prizidek in adaptacija v obstoječi zgradbi zavoda)
 • izdelan je priročnik za individualno delo na področju skrbi za samega sebe, ki je predstavljen tudi pedagoškim delavcem v usposabljanu v Sloveniji
 • v program osnovnega usposabljanja je vključen specialni pedagog. Usposabljanje otrok s težjo in težko motnjo v duševnem razvoju in z dodatnimi motnjami postane integralna oblika življenja in dela zavoda
1988
 • zaključek sanacije zavoda; s tem so dani pogoji za kvalitetno življenje otrok, mladostnikov in odraslih, istočasno pa so dane možnosti za nove oblike in vsebine dela v usposabljanu (likovna, glasbena učilnica, učna kuhinja, frizerski salon)
 • izvedba prve gozdne šole v Topli
 • organizacija I. športno-družabnega srečanja gojencev zavodov za usposabljanje
 • uvedba nove dejavnosti v redno delo zavoda; preiskus delovnih zmožnosti za težko zaposljive, predvsem za absolvente OŠPP
1989
 • ustanovitev šolskega športnega društva (ŠŠD) zavoda
 • uvedena metoda modifikacije vedenja, t.j. učenja novih oblik vedenja gojencev
 • organizacija II. srečanja slovenskih defektologov
1990
 • začetek organiziranih obiskov gojencev in varovancev pri mašah
 • organizacija rednih tedenskih prevozov domov v smeri Maribor
 • uvedba oblike preživljanja počitnic za gojence in varovancev, ki nimajo staršev oz. rejnikov v Koprivni
1991
 • uvajanje kabinetnega dela na II. in III. stopnji
 • dopolnitev in posodobitev nekaterih programov v delovnem usposabljanju
 • izdelava metodologije individualnega programiranja
 • uvedba posebnih oblik obravnav (Gestalt, modifikacija, usposabljanje z gibom) za gojence s specifičnimi motnjami
 • posodobitev domov VDC, ki sta bila tudi na novo opremljena; uvedeno je partnersko življenje
 • organizacija I. zimskih iger specialne olimpiade Slovenje
 • sodelovanje našega zbora kot edinega zbora otrok z zmerno motnjo v razvoju na reviji pevskih zborov šol s prilagojenim programom Slovenije
 • udeležba na igrah specialne olimpiade v Ameriki
1992
 • uvedba metodologije individualnega planiranja v prakso; izdelava individualnih programov za vse novo sprejete gojence
 • uskladitev in poenotenje programa delovnega in osnovnega usposabljanja
 • ustanovitev šestih organizacijskih enot zavoda (Polžki, Pastirci, Vresje, Dom VDC I, Dom VDC II, Dom Kovač-Brunet)
 • začetek uvajanja računalniško informacijskega sistema v strokovne dejavnosti zavoda
1993
 • začetek delovanja invalidske delavnice (v okviru javnih del) z enoto VDC Ravne, na lokaciji železarne Ravne, pod okrilje CUDV Črna je prišla 24.5.1993.
 • organizacija I. likovne kolonije na področju usposabljanja v Sloveniji
 • udeležba na zimskih svetovnih igrah SO v Avstriji
1994
 • izvedba I. regijskih iger specialne olimpiade za koroško-celjsko regijo
 • selitev gosdne šole iz Koprivne v Toplo
 • dokončno dorečena oblika kabinetnega pouka, v katerega so vklučene telesna, likovna in glasbena vzgoja
 • ustanovitev študijske skupine pri Zavodu za šolstvo
 • organizacija II. likovne kolonije
1995
 • preimenovanje Zavoda za delovno usposabljanje mladine (ZDUM) v Center za usposabljanje, delo in varstvo (CUDV) Črna na Koroškem
 • v skladu z novim statusom kostituiran strokovni svet
 • pridobitev prostora za fitnes in prostora za fizioterapijo s posebno opremo za elektro in ultrazvočno fizioterapijo
 • vklučitev vseh skupin I. stopnje v junijsko šolo v naravi na morju
 • obogatitev dela v centru z novimi vsebinami, metodami in oblikami dela (EBL, Gestalt, modifikacija, Montesori), projekt skupnega življenja v bivalni skupnosti, revidiranje individualnega programa, uvedba parlamenta gojencev in varovancev
 • udeležba na letnih svetovnih igrah SO v ZDA
1996
 • na 9. srečanju defektologov Slovenije v Novi Gorici center prejme plaketo Antona Skale
 • od Ministerstva za delo, družino in socialne zadeve prejem prvih odločb o napredovanju delavcev v nazive
 • organizacija evropskega turnirja specialne olimpiade v smučarskih tekih
 • organizacija III. likovne kolonije
 • pričetek gradnje prizidka pri Kovaču
 • od železarne Ravne odkupljeni delovni prostori za VDC Ravne na Koroškem
1997
 • uspešno sodelovanje petih gojencev in varovancev na zimskih olimpijskih igrah v Kanadi
 • začetek uvajanja hipoterapije v program prostočasnih dejavnosti
 • uvedba zdraviliškega letovanja za varovance v Moravcih
 • prejem Petrolovega priznanja za grafično stvaritev
 • obisk delegacije Evropske skupnosti, ki je potrdila visoko raven strokovnega dela in kvaliteto življenja gojencev
1998
 • sprejetje državnega odlikovanja Častnega znaka svobode ob 30.letnici CUDV
 • organizacija IV. likovne kolonije
 • sanacija bazena in pridobitev bivalnih prostorov pri nadgradnji garaž
 • začetek projektnih del (2 projekta za senzomotoriko, priročnik za vzgojitelje v VDC, individualno programiranje v VDC)
1999
 • uspešno sodelovanje petih gojencev in varovancev na letnih olimpijskih igrah v Ameriki
 • izvedba šole v naravi na Debelem rtiču v dveh grupah (junij, september)
 • vključitev otrok z motnjo gibanja in drže v skupine pokretnih otrok (integracija usposabljanja mobilnih in imobilnih gojencev)
 • organizacija I. abilimpiade Slovenije v CUDV Črna na Koroškem
 • v reklamni akciji NIVEE najširša predstavitev CUDV po Sloveniji in podarjen kombi
2000
 • izboljšanje kvalitete individualnega programiranja
 • pridobitev prostorov, ki jih je zasedal zdravstveni dom in ureditev le-teh, ter ureditev večih enoposteljnih sob
 • odprtje bivalne skupnosti na Ravnah (HIŠA SREČE) v sodelovanju z NIVEO
 • organizacija: 10. letnih iger Specialne olimpiade Slovenije, 5. likovne kolonije
2001
 • pridobitev dveh enot z eno in dvo posteljnimi sobami (12 postelj)
 • začetek 3 – 4 letnega ciklusa zamenjave opreme v enotah
 • prvič samostojno letovanje parov v Strunjanu (21 parov)
 • sodelovanje 4 tekmovalcev na svetovnih igrah SO na Aljaski
 • organizacija: kolesarskega turnirja SOS, nogometnega turnirja SOS, I. srečanje Orff-ovih skupin Slovenije, dobrodelnega koncerta za CUDV na Prevaljah, sponzorska akcija slovenskih košarkarjev za CUDV
 • teoretično strokovno delo: izšle so 3 knjige delavcev Centra, izvedena 2 projekta
2002
 • razvijanje elementov doživljajske pedagogike, tako v vsakdanjem življenju kot v posebnih
  projektih (indijanski tabor, potovalni tabor, izleti, različne oblike letovanj, življenje v Topli, planinske aktivnosti)
 • izdelava metodologije razreševanja vzgojne problematike oz. razreševanja določenih vedenjskih, čustvenih, vzgojnih težav gojencev
 • izboljšanje kvalitete bivanja: zamenjava dotrajane opreme v vseh enotah usposabljanja otrok in mladostnikov, pridobitev ene enote z eno – dvo posteljnimi sobami
 • mnoge aktivnosti na likovnem področju: več razstav po Sloveniji, ter sprejem mnogih likovnih priznanj gojencem centra, vključno z mednarodnim
 • 1. mesto ekipe CUDV na kvizu znanja slovenskih VDC-jev
 • prejem najvišjega defektološkega priznanja (1), priznanja sekcije (2), objava Priročnika za delo v VDC, zaključek raziskovalnega projekta
 • več donatorskih akcij v korist centra: Koroška banka, notarji Slovenije, košarkarji Slovenije, Nivea, Ministrstvo za NZ (informatika)
2003
 • oblikovanje undividualnega programa v VDC
 • začetek uvajanja programa ISOV (računalniška obdelava podatkov o gojencih)
 • nadaljevanje uvajanja elementov doživljajske pedagogike (3x enotedenski indijanski tabor v Podpeci)
 • razvijanje spoznanj in reagiranj delavcev z resničnim priznanjem gojencem pravice do izbire
 • prireditve ob 35 letnici centra, ter organizacija 10. jubilejnih zimskih iger SOS, regijskega kviza znanja za VDC in 2. srečanja Orffovih skupin Slovenije
2004
 • program usposabljanja oseb z zmerno, težjo in težko motnjo v duševnem razvoju se je podaljšal do 21. oz. do 26. leta starosti;
  delavci Centra smo pri tem imeli vidno vlogo!
 • individualno programiranje v VDC in računalniški program celostne obravnave gojencev ISOV sta postala sestavni del Centra
 • organizirali smo 17. srečanje defektologov Slovenije
 • odprli smo nov Snoozelen
 • bivalna skupnost “Hiša sreče” in počitniška baza Topla sta postali naša lastnina
2005
 • zaključili smo akcijski program nacionalnega programa socialnega varstva in le tega v glavnem uspeli realizirati
 • odprli smo dnevni center za usposabljanje otrok in mladostnikov na Ravnah na Koroškem
 • z zimskim vrtom smo razširili prostore za usposabljanje v enoti Polžki
 • odprli smo trgovino (razstavni prostor, delavnico) v centru Črne
 • v celoti smo rekonstruirali kotlovnico Centra
 • razvijali smo sodoben koncept odnosov do odraslih oseb z motnjo v duševnem razvoju z upoštevanjem njihove pravice do izbire, ter izvedli projekt “Staranje varovancev v CUDV”
 • podelili smo prve bralne značke osemnajstim gojencem in varovancem
2006
 • notranja reorganizacija Centra v skladu z novimi statutarnimi določili
 • priključitev VDC Slovenj Gradec in VDC Muta k Centru (1.1.2006)
 • začetek uvajanja večletnega projekta ˝Staranje varovancev v Centru˝ v delo Centra
 • uradni začetek usposabljanja gojencev do 26. leta starosti
 • nove pridobitve: igralnica, delavnica za glino, prenovljena delovna terapija, garaže ter počitniška baza v Pacugu
2007
 • center je prvič v svoji zgodovini zaradi upada števila otrok v usposabljanju in zaradi fiksirane cene in zaposlovanja v programu odraslih posloval s poslovno izgubo
 • domsko varstvo odraslih se je organizacijsko in vsebinsko ločilo od VDC
 • intenzivna uvedba zdravstvene dejavnosti neposredno v skupine
 • izvedba obhajila v cerkvi v Črni (71 gojencev/varovancev)
 • organizacija evropskega turnirja Specialne Olimpiade v smučarskem teku in krpljanju (19 držav, 191 udeležencev)
 • mnogi nastopi gojencev/varovancev izven centra: pevski zbor, lutkovna skupina TIK TAK, skupina Happy boys, folklora
 • nove pridobitve: razširjena računalniška, likovna učilnica in telovadnica v dnevnem centru na Ravnah
2008
 • praznovanje 40 letnice centra z mnogimi prireditvami in posvetom Prosti čas – kvaliteta življenja
 • izdelava programa domskega varstva za odrasle
 • začetek evropskega projekta vseživljenskega učenja Leonardo da Vinci – VOSIDIS – Prilagojena delovna vzgoja za osebe s težjo in težko motnjo v duševnem razvoju
 • uvajanje različnih zaposlitev v VDC v uravnoteženem razmerju med lastnim programom, kooperantskimi deli, storitveno dejavnostjo in integrirano zaposlitvijo
 • z usmeritvami centra, ki predvidevajo zmanjšanje kapacitete na matični lokaciji pridobitev dveh stanovanj za domsko varstvo odraslih
 • širitev mobilne zdravstvene službe v neposredno dejavnost centra
2009
 • še nadalje je bil prisoten trend zniževanja otrok in mladostnikov v usposabljanju, povečalo pa se je število varovancev v VDC in domskem varstvu odraslih.
 • zaradi kadrovske podzasedenosti v VDC in zdravstvenem varstvu ter priznanih cen v institucionalnem varstvu se je število delavcev povečalo iz 205 na 218 ob koncu leta
 • uspešno smo izvedli VI. Abilimpiado Slovenije z okroglo mizo Abilimpiada po desetih letih in kako naprej
 • izvedli smo delno reorganizacijo dela (ukinitev nadurnega nedeljskega dela, sprememba nekaterih delovnih obveznosti delavcev, sprememba dela na relaciji strokovni delavci – varuhinje)
 • jeseni nas je prizadela epidemija pandemske gripe, za katero je zbolelo več varovancev in delavcev in je bilo nekaj časa delo zelo omejeno
2010
 • zmanjšalo se je število otrok in mladostnikov ter povečalo število odraslih oseb
 • zaradi kadrovske podzasedenosti se je število zaposlenih delavcev povečalo za 3.55
 • z 31.12.2010 se je po mnogih letih končal program socialne vključenosti
 • organizirali smo več prireditev: memorialni nogometni turnir, tekaški turnir, 5. srečanje orffovih skupin, nogometni turnir, 10. jubilejno likovno kolonijo, kolesarski turnir
 • uspešno se je zaključil dveletni mednarodni projekt VOSIDIS (delovna vzgoja za osebe s težko motnjo v duševnem razvoju)
 • uvedli smo supervizijo za delavce centra
2011
 • znižanje števila otrok in mladostnikov v usposabljanju
 • upokojitev direktorja, ki je dolga leta uspešno vodil CUDV
 • sistematično uvajanje prostovoljstva v CUDV Črna
 • prejem Nacionalnega priznanja Jabolko kakovosti za leto 2011 za projekt VOSIDIS
 • začetek reorganizacije dela enot domskega varstva in usposabljanja
2012
 • vključitev v projekt čezmejnega sodelovanja-dnevna vključitev 6 uporabnikov v VDC Globasnica
 • začetek izvajanja sklepa MDDSZ-vključitev dveh mladostnikov s sklepom sodišča in izvajanje ustreznega programa
 • uspešna realizacija vseh začrtanih aktivnosti med letom, kljub zmanjšanju sredstev (ZUJF)
 • organizacija različnih prireditev: turnir v smučarskih tekih in krpljanju, zimske igre zavodov, likovna kolonija, kolesarski turnir
 • sodelovanje v projektu lahko branje, ki spada v vseživljensko učenje
2013
 • praznovali smo 45. letnico CUDV in 20. letnico enote VDC Ravne
 • 4 športniki in 2 trenerki so v slovenski ekipi SOS sodelovali na svetovnih zimskih igrah v Južni Koreji
 • prejeli smo osnovni certifikat Družini prijazno podjetje
 • organizirali smo VI. turnir v krpljanju in VII. srečanje Orffovih skupin Slovenije
 • sistematično smo delali na projektu prostovoljstva
 • izvedli smo posvet lahkega branja
 • izdali smo knjigo lahkega branja z naslovom Naše zgodbe
2014
 • bili smo soorganizatorji skupaj z društvom Sožitje Zgornje dravske doline 1. srečanja folklornih skupin oseb s posebnimi potrebami Slovenije
 • organizirali smo XII. likovno kolonijo
 • organizirali smo regijske igre koroško celjske regije
 • vključili smo se v projekt 5 tekov za 5 nasmehov
 • izvedli smo gledališki predstavi Romeo in Julija in Mojca Pokrajculja
2015
 • izdaja knjige Anice Štancar z naslovom Najin mozaik življenja
 • 1. podelitev nagrade Kukavica za posebne kulturne dosežke uporabnikov v letu 2014
 • obeležitev 10 letnice Dnevnega centra Ravne in 15 letnice stanovanjske skupine Hiša sreče Ravne s proslavo na Ravnah
 • 2. posvet o lahkem branju v študijski knjižnici na Ravnah
 • udeležba štirih športnikov in dveh trenerjev na poletnih svetovnih igrah v Los Angelesu
 • v sodelovanju z delavnico Florijan, organizacija in izvedba 1. teka brez meja v Globasnici
 • razstava Lepa drugačnost v avli kulturnega doma v Črni in študijski knjižnici na Ravnah
2016
 • organizirali in izvedli smo 15. zimske olimpijske igre SOS
 • v jami rudnika Mežica je bila v organizaciji CUDV izvedena 13. likovna kolonija
 • z različnimi aktivnostmi smo praznovali 10. let DE VDC Muta
 • na Ravnah smo organizirali in izvedli 1. festival Naše igrarije
 • naši uporabniki so v sodelovanju s pisateljico Aksinjo Kermauner ustvarili prvi roman v lahkem branju Cvetje in ogenj
 • pridobili smo polni certifikat Družini prijazno podjetje
 • sodelovali smo z ustanovami na avstrijskem Koroškem(delavnica Florian Globasnica, slovenski konzulat Celovec-prodaja slik, ustanova Vier Jahres Zeiten Beljak, Kulturni dom Pliberk)
2017
 • Sodelovanje v oddaji »Obzorje duha«
 • Predstavitev knjige Življenjska sreča na Dunaju, pisateljice Mateje Mlakar, mame našega uporabnika
 • Vključitev v mednarodna projekta MINCE in COESI, za izboljšanje socialne vključenosti oseb s težjo motnjo v duševnem razvoju
 • Organizacija 3. mednarodnega teka »brez meja«, v sodelovanju z delavnico Karitas iz Globasnice
 • Organizacija 2. festivala »Naše igrarije« na Ravnah na Koroškem
 • Aktivnosti v projektu lahko berljivih oblik branja »Vključujemo in aktiviramo«
 • Obeležitev 25. obletnice VDC Slovenj Gradec
 • Imenovana nova direktorica Dalja Pečovnik (maj 2017)
 • Sledili smo trendom deinstitucionalizacije
 • Potekali so intenzivni razgovori z MDDSZ in župani sosednjih občin o izgradnji bivalnih enot v občinah Črna, Mežica, Slovenj Gradec, Radlje ob Dravi, v smislu razselitve centralne stavbe na manjše bivalne enote.
2018
 • obletnica obstoja in delovanja CUDV Črna (20.2.1968 – 20.2.2018)
 • obletnica prve delavnice pod posebnimi pogoji (22.11.1978 je bila ustanovljena prva DPP v Črni in 5. DPP na nivoju Slovenije)
 • obletnica VDC Ravne na Koroškem (maj 1993)
 • CUDV Črna prejel plaketo Občine Črna za zgledno sodelovanje z lokalno skupnostjo in integracijo v širši družbeni prostor
 • CUDV Črna prejel plaketo Nadškofije za zgledno sodelovanje z župnijo Črna
 • Priznanje Društva specialnih in rehabilitacijskih pedagogov Slovenije za glasilo »Solze in smeh«
 • Organizacija 3. Festivala inkluzije »Naše igrarije« na Ravnah na Koroškem
 • Organizacija Državnega prvenstva SOS v smučarskih tekih v Logih pri Črni
 • Organizacija 14. Likovne kolonije – Andrejev dom na Slemenu
 • Organizacija Strokovnega posveta »Socialna vključenost OMDR na trg dela«
 • Izvedba širšega projekta idejnih zasnov za prenovo dotrajane centralne stavbe (1903) ter načrtovanje projekta razselitev uporabnikov v bivalne enote znotraj Koroške regije (v sodelovanju s sosednjimi občinami) – sledenje sodobnim trendom deinstistucionalizacije
 • Zaključek projekta izgradnje bolnišničnega dvigala v CUDV Črna
 • Sodelovanje v projektih (COESI, ENTENTE FLORALE, LAHKO JE BRATI, VKLJUČUJEMO IN AKTIVIRAMO, PILOTNI PROJKET ZA DOLGOTRAJNO OSKRBO)
2019
 • 51. obletnica CUDV Črna
 • sodelovanje košarkarjev na svetovnih igrah Specialne olimpiade – Abu Dhabi
 • sodelovanje na XI. Abilimpiadi Slovenije
 • prejem najvišjega strokovnega priznanja Antona Sklale za leto 2019 – ga. Marinč Darinka
 • Organizacija 4. Festivala inkluzije “Naše igrarije”
 • 5. obletnica delovanja folklorne skupine VDC Muta “Mi smo fajn”
 • Organizacija posveta na temo “Deinstitucionalizacija”
 • Sodelovanje v projektih (Deinstitucionalizacija – v partnerstvu z IRRSV in Fakulteto za socialno delo, mednarodni projekt COESI, Zdrava Črna, Lahko je brati, partnerstvo v pilotnem projektu za dolgotrajno oskrbo – Dom starejših Črneče/Sg)
 • Zaroka v CUDV Črna
 • Uvajanje sodobnih pristopov pri delu s starajočo populacijo
 • Sanacija strehe na centralni stavbi
 • Sanacija kotlovnic in prehod na plinski energent za ogrevanje
 • Sanacija opornega zidu pri Bivalni enoti “Kovač”
 • Sanacija delavnice VDC Ravne z izvedbo nadstreška
 • Aktivnosti za odpravo prostorske stiske v CUDV Črna (kandidiranje za vključitev v Projekt evropske kohezijske politike za regionalni razvoj
 • Aktivnosti za pridobitev ustreznih kapacitet za izvajanje posebnega programa VIZ (pridobitev soglasja za izvedbo nove učne in bivalne enote v decembru 2019)
2020
 • 52. obletnica delovanja CUDV Črna (1968)
 • 9. državni turnir SOS v smučarskih tekih na Breškem jezeru v Avstriji
 • Zimske državne igre SOS v Mariboru
 • Potrditev odločitve o podpori pri pilotnem projektu Deinstitucionalizacija, ki ga finančno podpira MDDSZ in Evropska Unija – Evropski kohezijski sklad za regionalni razvoj in socialno politiko (načrt razselitve 70 uporabnikov v 13 stanovanjskih enot znotraj Vzhodne kohezijske regije, do leta 2023).
 • Priprava načrta preobrazbe CUDV Črna v Center skupnostnih oblik oskrbe
 • Epidemija COVID-19, ki je potekala v dveh valih; marec – maj 2020 in september – december 2020.
 • Pričetek obnove Sokolskega doma v Radljah ob Dravi, za namene izgradnje Varstveno delovnega centra CUDV Črna (z namenom preselitve VDC Muta v nove, večje prostore v Občino Radlje ob Dravi).