Kronologija

1968
 • sprejem prvih deset gojencev
 • pričetek prve faze delne adaptacije zavoda (prizidek, garderobe, urejen glavni vhod)
 • adaptacija upravnih prostorov, ureditev prve telovadnice, ureditev prostorov za tehnično in šiviljsko delavnico, zunanje igrišče
 • uradna otvoritev zavoda
1969
 • prva razstava izdelkov gojencev
 • prvo letovanje gojencev na morju
1970
 • prva predstavitev zavoda v Sloveniji, popularna reportaža “Moj otrok je drugačen” na RTV Ljubljana
 • prvo sodelovanje na krajevni proslavi
1971
 • adaptacije in dograditve v II nadstropju in s tem povečanje kapacitete zavoda na 140 mest
 • začetek uvajanja kooperativnih del v delovno usposabljanje
1972
 • prvič izvedena praksa gojencev v delovnih organizacijah
 • združitev sredstev občinske skupnosti otroškega varstva SRS za graditev telogadnice in bazena
1973
 • predstavitev gojencev na akademiji na Ravnah z naslovom to zmoremo tudi mi
1974
 • pričetek organiziranih prevozov gojencev za novoletne praznike do Ljubljane, Celja in Maribora
1975
 • otvoritev telovadnice in bazena
 • uvajanje nekaterih novih metod in vsebin dela (interesnih dejavnosti, dežurstev, mapnega sistema pisanja priprav in drugo)
 • prejem priznanja Skupščine občine Ravne na Koroškem za nesebično, humano delo pri usposabljanju srednje duševno prizadete mladine
1976
 • sodelovanje na svetovni razstavi likovnih del v Londonu, prejem prve nagrade
 • prehod na družinski sistem vzgoje in dela v zavodu
 • izid prve številke Vezi (interno glasilo)
1977
 • uvedba odprtega dne zavoda
 • dokončanje igrišč in zunanje ureditve ureditve zavoda
1978
 • ustanovitev delavnice pod posebnimi pogoji
 • sprejem programa delovnega usposabljanja
1979
 • posnet film “Um srca”
 • prvič udeležba gojencev na MDA
1980
 • prejem zlate plakete UNICEF-a ob mednarodnem letu otroka
1981
 • otvoritev domskega varstva pri delavnici pod posebnimi pogoji
 • prejem srebrne plakete za razvoj didaktičnega materiala na področju Slovenije
1982
 • pričetek iger “MALA OLIMPIADA”
1983
 • pričetek dela s posebno skupino sposobnejših gojencev (individualizacija)
 • prejem najvišje možne strokovne potrditve “Žagarjevo priznanje”
1984
 • prejem priznaja skupnosti socialnega skrbstva Slovenije za delo na socialnem področju
1985
 • organizacija III. jugoslovanskega srečanja organizacij za usposabljanje duševno prizadetih otrok
1986
 • pričetek osnovnega usposabljanja težko prizadetih otrok
 • otvoritev novih prostorov pri dekliški delavnici pod posebnimi pogoji
 • udeležba na jugoslovanskih športnih igrah v Zenici
1987
 • začetek izvajanja I. in delno II. faze sanacije zavoda (prizidek in adaptacija v obstoječi zgradbi zavoda)
 • izdelan je priročnik za individualno delo na področju skrbi za samega sebe, ki je predstavljen tudi pedagoškim delavcem v usposabljanu v Sloveniji
 • v program osnovnega usposabljanja je vključen specialni pedagog. Usposabljanje otrok s težjo in težko motnjo v duševnem razvoju in z dodatnimi motnjami postane integralna oblika življenja in dela zavoda
1988
 • zaključek sanacije zavoda; s tem so dani pogoji za kvalitetno življenje otrok, mladostnikov in odraslih, istočasno pa so dane možnosti za nove oblike in vsebine dela v usposabljanu (likovna, glasbena učilnica, učna kuhinja, frizerski salon)
 • izvedba prve gozdne šole v Topli
 • organizacija I. športno-družabnega srečanja gojencev zavodov za usposabljanje
 • uvedba nove dejavnosti v redno delo zavoda; preiskus delovnih zmožnosti za težko zaposljive, predvsem za absolvente OŠPP
1989
 • ustanovitev šolskega športnega društva (ŠŠD) zavoda
 • uvedena metoda modifikacije vedenja, t.j. učenja novih oblik vedenja gojencev
 • organizacija II. srečanja slovenskih defektologov
1990
 • začetek organiziranih obiskov gojencev in varovancev pri mašah
 • organizacija rednih tedenskih prevozov domov v smeri Maribor
 • uvedba oblike preživljanja počitnic za gojence in varovancev, ki nimajo staršev oz. rejnikov v Koprivni
1991
 • uvajanje kabinetnega dela na II. in III. stopnji
 • dopolnitev in posodobitev nekaterih programov v delovnem usposabljanju
 • izdelava metodologije individualnega programiranja
 • uvedba posebnih oblik obravnav (Gestalt, modifikacija, usposabljanje z gibom) za gojence s specifičnimi motnjami
 • posodobitev domov VDC, ki sta bila tudi na novo opremljena; uvedeno je partnersko življenje
 • organizacija I. zimskih iger specialne olimpiade Slovenje
 • sodelovanje našega zbora kot edinega zbora otrok z zmerno motnjo v razvoju na reviji pevskih zborov šol s prilagojenim programom Slovenije
 • udeležba na igrah specialne olimpiade v Ameriki
1992
 • uvedba metodologije individualnega planiranja v prakso; izdelava individualnih programov za vse novo sprejete gojence
 • uskladitev in poenotenje programa delovnega in osnovnega usposabljanja
 • ustanovitev šestih organizacijskih enot zavoda (Polžki, Pastirci, Vresje, Dom VDC I, Dom VDC II, Dom Kovač-Brunet)
 • začetek uvajanja računalniško informacijskega sistema v strokovne dejavnosti zavoda
1993
 • začetek delovanja invalidske delavnice (v okviru javnih del) z enoto VDC Ravne, na lokaciji železarne Ravne, pod okrilje CUDV Črna je prišla 24.5.1993.
 • organizacija I. likovne kolonije na področju usposabljanja v Sloveniji
 • udeležba na zimskih svetovnih igrah SO v Avstriji
1994
 • izvedba I. regijskih iger specialne olimpiade za koroško-celjsko regijo
 • selitev gosdne šole iz Koprivne v Toplo
 • dokončno dorečena oblika kabinetnega pouka, v katerega so vklučene telesna, likovna in glasbena vzgoja
 • ustanovitev študijske skupine pri Zavodu za šolstvo
 • organizacija II. likovne kolonije
1995
 • preimenovanje Zavoda za delovno usposabljanje mladine (ZDUM) v Center za usposabljanje, delo in varstvo (CUDV) Črna na Koroškem
 • v skladu z novim statusom kostituiran strokovni svet
 • pridobitev prostora za fitnes in prostora za fizioterapijo s posebno opremo za elektro in ultrazvočno fizioterapijo
 • vklučitev vseh skupin I. stopnje v junijsko šolo v naravi na morju
 • obogatitev dela v centru z novimi vsebinami, metodami in oblikami dela (EBL, Gestalt, modifikacija, Montesori), projekt skupnega življenja v bivalni skupnosti, revidiranje individualnega programa, uvedba parlamenta gojencev in varovancev
 • udeležba na letnih svetovnih igrah SO v ZDA
1996
 • na 9. srečanju defektologov Slovenije v Novi Gorici center prejme plaketo Antona Skale
 • od Ministerstva za delo, družino in socialne zadeve prejem prvih odločb o napredovanju delavcev v nazive
 • organizacija evropskega turnirja specialne olimpiade v smučarskih tekih
 • organizacija III. likovne kolonije
 • pričetek gradnje prizidka pri Kovaču
 • od železarne Ravne odkupljeni delovni prostori za VDC Ravne na Koroškem
1997
 • uspešno sodelovanje petih gojencev in varovancev na zimskih olimpijskih igrah v Kanadi
 • začetek uvajanja hipoterapije v program prostočasnih dejavnosti
 • uvedba zdraviliškega letovanja za varovance v Moravcih
 • prejem Petrolovega priznanja za grafično stvaritev
 • obisk delegacije Evropske skupnosti, ki je potrdila visoko raven strokovnega dela in kvaliteto življenja gojencev
1998
 • sprejetje državnega odlikovanja Častnega znaka svobode ob 30.letnici CUDV
 • organizacija IV. likovne kolonije
 • sanacija bazena in pridobitev bivalnih prostorov pri nadgradnji garaž
 • začetek projektnih del (2 projekta za senzomotoriko, priročnik za vzgojitelje v VDC, individualno programiranje v VDC)
1999
 • uspešno sodelovanje petih gojencev in varovancev na letnih olimpijskih igrah v Ameriki
 • izvedba šole v naravi na Debelem rtiču v dveh grupah (junij, september)
 • vključitev otrok z motnjo gibanja in drže v skupine pokretnih otrok (integracija usposabljanja mobilnih in imobilnih gojencev)
 • organizacija I. abilimpiade Slovenije v CUDV Črna na Koroškem
 • v reklamni akciji NIVEE najširša predstavitev CUDV po Sloveniji in podarjen kombi
2000
 • izboljšanje kvalitete individualnega programiranja
 • pridobitev prostorov, ki jih je zasedal zdravstveni dom in ureditev le-teh, ter ureditev večih enoposteljnih sob
 • odprtje bivalne skupnosti na Ravnah (HIŠA SREČE) v sodelovanju z NIVEO
 • organizacija: 10. letnih iger Specialne olimpiade Slovenije, 5. likovne kolonije
2001
 • pridobitev dveh enot z eno in dvo posteljnimi sobami (12 postelj)
 • začetek 3 – 4 letnega ciklusa zamenjave opreme v enotah
 • prvič samostojno letovanje parov v Strunjanu (21 parov)
 • sodelovanje 4 tekmovalcev na svetovnih igrah SO na Aljaski
 • organizacija: kolesarskega turnirja SOS, nogometnega turnirja SOS, I. srečanje Orff-ovih skupin Slovenije, dobrodelnega koncerta za CUDV na Prevaljah, sponzorska akcija slovenskih košarkarjev za CUDV
 • teoretično strokovno delo: izšle so 3 knjige delavcev Centra, izvedena 2 projekta
2002
 • razvijanje elementov doživljajske pedagogike, tako v vsakdanjem življenju kot v posebnih
  projektih (indijanski tabor, potovalni tabor, izleti, različne oblike letovanj, življenje v Topli, planinske aktivnosti)
 • izdelava metodologije razreševanja vzgojne problematike oz. razreševanja določenih vedenjskih, čustvenih, vzgojnih težav gojencev
 • izboljšanje kvalitete bivanja: zamenjava dotrajane opreme v vseh enotah usposabljanja otrok in mladostnikov, pridobitev ene enote z eno – dvo posteljnimi sobami
 • mnoge aktivnosti na likovnem področju: več razstav po Sloveniji, ter sprejem mnogih likovnih priznanj gojencem centra, vključno z mednarodnim
 • 1. mesto ekipe CUDV na kvizu znanja slovenskih VDC-jev
 • prejem najvišjega defektološkega priznanja (1), priznanja sekcije (2), objava Priročnika za delo v VDC, zaključek raziskovalnega projekta
 • več donatorskih akcij v korist centra: Koroška banka, notarji Slovenije, košarkarji Slovenije, Nivea, Ministrstvo za NZ (informatika)
2003
 • oblikovanje undividualnega programa v VDC
 • začetek uvajanja programa ISOV (računalniška obdelava podatkov o gojencih)
 • nadaljevanje uvajanja elementov doživljajske pedagogike (3x enotedenski indijanski tabor v Podpeci)
 • razvijanje spoznanj in reagiranj delavcev z resničnim priznanjem gojencem pravice do izbire
 • prireditve ob 35 letnici centra, ter organizacija 10. jubilejnih zimskih iger SOS, regijskega kviza znanja za VDC in 2. srečanja Orffovih skupin Slovenije
2004
 • program usposabljanja oseb z zmerno, težjo in težko motnjo v duševnem razvoju se je podaljšal do 21. oz. do 26. leta starosti;
  delavci Centra smo pri tem imeli vidno vlogo!
 • individualno programiranje v VDC in računalniški program celostne obravnave gojencev ISOV sta postala sestavni del Centra
 • organizirali smo 17. srečanje defektologov Slovenije
 • odprli smo nov Snoozelen
 • bivalna skupnost “Hiša sreče” in počitniška baza Topla sta postali naša lastnina
2005
 • zaključili smo akcijski program nacionalnega programa socialnega varstva in le tega v glavnem uspeli realizirati
 • odprli smo dnevni center za usposabljanje otrok in mladostnikov na Ravnah na Koroškem
 • z zimskim vrtom smo razširili prostore za usposabljanje v enoti Polžki
 • odprli smo trgovino (razstavni prostor, delavnico) v centru Črne
 • v celoti smo rekonstruirali kotlovnico Centra
 • razvijali smo sodoben koncept odnosov do odraslih oseb z motnjo v duševnem razvoju z upoštevanjem njihove pravice do izbire, ter izvedli projekt “Staranje varovancev v CUDV”
 • podelili smo prve bralne značke osemnajstim gojencem in varovancem
2006
 • notranja reorganizacija Centra v skladu z novimi statutarnimi določili
 • priključitev VDC Slovenj Gradec in VDC Muta k Centru (1.1.2006)
 • začetek uvajanja večletnega projekta ˝Staranje varovancev v Centru˝ v delo Centra
 • uradni začetek usposabljanja gojencev do 26. leta starosti
 • nove pridobitve: igralnica, delavnica za glino, prenovljena delovna terapija, garaže ter počitniška baza v Pacugu
2007
 • center je prvič v svoji zgodovini zaradi upada števila otrok v usposabljanju in zaradi fiksirane cene in zaposlovanja v programu odraslih posloval s poslovno izgubo
 • domsko varstvo odraslih se je organizacijsko in vsebinsko ločilo od VDC
 • intenzivna uvedba zdravstvene dejavnosti neposredno v skupine
 • izvedba obhajila v cerkvi v Črni (71 gojencev/varovancev)
 • organizacija evropskega turnirja Specialne Olimpiade v smučarskem teku in krpljanju (19 držav, 191 udeležencev)
 • mnogi nastopi gojencev/varovancev izven centra: pevski zbor, lutkovna skupina TIK TAK, skupina Happy boys, folklora
 • nove pridobitve: razširjena računalniška, likovna učilnica in telovadnica v dnevnem centru na Ravnah
2008
 • praznovanje 40 letnice centra z mnogimi prireditvami in posvetom Prosti čas – kvaliteta življenja
 • izdelava programa domskega varstva za odrasle
 • začetek evropskega projekta vseživljenskega učenja Leonardo da Vinci – VOSIDIS – Prilagojena delovna vzgoja za osebe s težjo in težko motnjo v duševnem razvoju
 • uvajanje različnih zaposlitev v VDC v uravnoteženem razmerju med lastnim programom, kooperantskimi deli, storitveno dejavnostjo in integrirano zaposlitvijo
 • z usmeritvami centra, ki predvidevajo zmanjšanje kapacitete na matični lokaciji pridobitev dveh stanovanj za domsko varstvo odraslih
 • širitev mobilne zdravstvene službe v neposredno dejavnost centra
2009
 • še nadalje je bil prisoten trend zniževanja otrok in mladostnikov v usposabljanju, povečalo pa se je število varovancev v VDC in domskem varstvu odraslih.
 • zaradi kadrovske podzasedenosti v VDC in zdravstvenem varstvu ter priznanih cen v institucionalnem varstvu se je število delavcev povečalo iz 205 na 218 ob koncu leta
 • uspešno smo izvedli VI. Abilimpiado Slovenije z okroglo mizo Abilimpiada po desetih letih in kako naprej
 • izvedli smo delno reorganizacijo dela (ukinitev nadurnega nedeljskega dela, sprememba nekaterih delovnih obveznosti delavcev, sprememba dela na relaciji strokovni delavci – varuhinje)
 • jeseni nas je prizadela epidemija pandemske gripe, za katero je zbolelo več varovancev in delavcev in je bilo nekaj časa delo zelo omejeno
2010
 • zmanjšalo se je število otrok in mladostnikov ter povečalo število odraslih oseb
 • zaradi kadrovske podzasedenosti se je število zaposlenih delavcev povečalo za 3.55
 • z 31.12.2010 se je po mnogih letih končal program socialne vključenosti
 • organizirali smo več prireditev: memorialni nogometni turnir, tekaški turnir, 5. srečanje orffovih skupin, nogometni turnir, 10. jubilejno likovno kolonijo, kolesarski turnir
 • uspešno se je zaključil dveletni mednarodni projekt VOSIDIS (delovna vzgoja za osebe s težko motnjo v duševnem razvoju)
 • uvedli smo supervizijo za delavce centra
2011
 • znižanje števila otrok in mladostnikov v usposabljanju
 • upokojitev direktorja, ki je dolga leta uspešno vodil CUDV
 • sistematično uvajanje prostovoljstva v CUDV Črna
 • prejem Nacionalnega priznanja Jabolko kakovosti za leto 2011 za projekt VOSIDIS
 • začetek reorganizacije dela enot domskega varstva in usposabljanja
2012
 • vključitev v projekt čezmejnega sodelovanja-dnevna vključitev 6 uporabnikov v VDC Globasnica
 • začetek izvajanja sklepa MDDSZ-vključitev dveh mladostnikov s sklepom sodišča in izvajanje ustreznega programa
 • uspešna realizacija vseh začrtanih aktivnosti med letom, kljub zmanjšanju sredstev (ZUJF)
 • organizacija različnih prireditev: turnir v smučarskih tekih in krpljanju, zimske igre zavodov, likovna kolonija, kolesarski turnir
 • sodelovanje v projektu lahko branje, ki spada v vseživljensko učenje
2013
 • praznovali smo 45. letnico CUDV in 20. letnico enote VDC Ravne
 • 4 športniki in 2 trenerki so v slovenski ekipi SOS sodelovali na svetovnih zimskih igrah v Južni Koreji
 • prejeli smo osnovni certifikat Družini prijazno podjetje
 • organizirali smo VI. turnir v krpljanju in VII. srečanje Orffovih skupin Slovenije
 • sistematično smo delali na projektu prostovoljstva
 • izvedli smo posvet lahkega branja
 • izdali smo knjigo lahkega branja z naslovom Naše zgodbe
2014
 • bili smo soorganizatorji skupaj z društvom Sožitje Zgornje dravske doline 1. srečanja folklornih skupin oseb s posebnimi potrebami Slovenije
 • organizirali smo XII. likovno kolonijo
 • organizirali smo regijske igre koroško celjske regije
 • vključili smo se v projekt 5 tekov za 5 nasmehov
 • izvedli smo gledališki predstavi Romeo in Julija in Mojca Pokrajculja
2015
 • izdaja knjige Anice Štancar z naslovom Najin mozaik življenja
 • 1. podelitev nagrade Kukavica za posebne kulturne dosežke uporabnikov v letu 2014
 • obeležitev 10 letnice Dnevnega centra Ravne in 15 letnice stanovanjske skupine Hiša sreče Ravne s proslavo na Ravnah
 • 2. posvet o lahkem branju v študijski knjižnici na Ravnah
 • udeležba štirih športnikov in dveh trenerjev na poletnih svetovnih igrah v Los Angelesu
 • v sodelovanju z delavnico Florijan, organizacija in izvedba 1. teka brez meja v Globasnici
 • razstava Lepa drugačnost v avli kulturnega doma v Črni in študijski knjižnici na Ravnah
2016
 • organizirali in izvedli smo 15. zimske olimpijske igre SOS
 • v jami rudnika Mežica je bila v organizaciji CUDV izvedena 13. likovna kolonija
 • z različnimi aktivnostmi smo praznovali 10. let DE VDC Muta
 • na Ravnah smo organizirali in izvedli 1. festival Naše igrarije
 • naši uporabniki so v sodelovanju s pisateljico Aksinjo Kermauner ustvarili prvi roman v lahkem branju Cvetje in ogenj
 • pridobili smo polni certifikat Družini prijazno podjetje
 • sodelovali smo z ustanovami na avstrijskem Koroškem(delavnica Florian Globasnica, slovenski konzulat Celovec-prodaja slik, ustanova Vier Jahres Zeiten Beljak, Kulturni dom Pliberk)
2017
 • Sodelovanje v oddaji »Obzorje duha«
 • Predstavitev knjige Življenjska sreča na Dunaju, pisateljice Mateje Mlakar, mame našega uporabnika
 • Vključitev v mednarodna projekta MINCE in COESI, za izboljšanje socialne vključenosti oseb s težjo motnjo v duševnem razvoju
 • Organizacija 3. mednarodnega teka »brez meja«, v sodelovanju z delavnico Karitas iz Globasnice
 • Organizacija 2. festivala »Naše igrarije« na Ravnah na Koroškem
 • Aktivnosti v projektu lahko berljivih oblik branja »Vključujemo in aktiviramo«
 • Obeležitev 25. obletnice VDC Slovenj Gradec
 • Imenovana nova direktorica Dalja Pečovnik (maj 2017)
 • Sledili smo trendom deinstitucionalizacije
 • Potekali so intenzivni razgovori z MDDSZ in župani sosednjih občin o izgradnji bivalnih enot v občinah Črna, Mežica, Slovenj Gradec, Radlje ob Dravi, v smislu razselitve centralne stavbe na manjše bivalne enote
2018
 • obletnica obstoja in delovanja CUDV Črna (20.2.1968 – 20.2.2018)
 • obletnica prve delavnice pod posebnimi pogoji (22.11.1978 je bila ustanovljena prva DPP v Črni in 5. DPP na nivoju Slovenije)
 • obletnica VDC Ravne na Koroškem (maj 1993)
 • CUDV Črna prejel plaketo Občine Črna za zgledno sodelovanje z lokalno skupnostjo in integracijo v širši družbeni prostor
 • CUDV Črna prejel plaketo Nadškofije za zgledno sodelovanje z župnijo Črna
 • Priznanje Društva specialnih in rehabilitacijskih pedagogov Slovenije za glasilo »Solze in smeh«
 • Organizacija 3. Festivala inkluzije »Naše igrarije« na Ravnah na Koroškem
 • Organizacija Državnega prvenstva SOS v smučarskih tekih v Logih pri Črni
 • Organizacija 14. Likovne kolonije – Andrejev dom na Slemenu
 • Organizacija Strokovnega posveta »Socialna vključenost OMDR na trg dela«
 • Izvedba širšega projekta idejnih zasnov za prenovo dotrajane centralne stavbe (1903) ter načrtovanje projekta razselitev uporabnikov v bivalne enote znotraj Koroške regije (v sodelovanju s sosednjimi občinami) – sledenje sodobnim trendom deinstistucionalizacije
 • Zaključek projekta izgradnje bolnišničnega dvigala v CUDV Črna
 • Sodelovanje v projektih (COESI, ENTENTE FLORALE, LAHKO JE BRATI, VKLJUČUJEMO IN AKTIVIRAMO, PILOTNI PROJKET ZA DOLGOTRAJNO OSKRBO)
2019
 • 51. obletnica CUDV Črna
 • sodelovanje košarkarjev na svetovnih igrah Specialne olimpiade – Abu Dhabi
 • sodelovanje na XI. Abilimpiadi Slovenije
 • prejem najvišjega strokovnega priznanja Antona Sklale za leto 2019 – ga. Marinč Darinka
 • Organizacija 4. Festivala inkluzije “Naše igrarije”
 • 5. obletnica delovanja folklorne skupine VDC Muta “Mi smo fajn”
 • Organizacija posveta na temo “Deinstitucionalizacija”
 • Sodelovanje v projektih (Deinstitucionalizacija – v partnerstvu z IRRSV in Fakulteto za socialno delo, mednarodni projekt COESI, Zdrava Črna, Lahko je brati, partnerstvo v pilotnem projektu za dolgotrajno oskrbo – Dom starejših Črneče/Sg)
 • Zaroka v CUDV Črna
 • Uvajanje sodobnih pristopov pri delu s starajočo populacijo
 • Sanacija strehe na centralni stavbi
 • Sanacija kotlovnic in prehod na plinski energent za ogrevanje
 • Sanacija opornega zidu pri Bivalni enoti “Kovač”
 • Sanacija delavnice VDC Ravne z izvedbo nadstreška
 • Aktivnosti za odpravo prostorske stiske v CUDV Črna (kandidiranje za vključitev v Projekt evropske kohezijske politike za regionalni razvoj
 • Aktivnosti za pridobitev ustreznih kapacitet za izvajanje posebnega programa VIZ (pridobitev soglasja za izvedbo nove učne in bivalne enote v decembru 2019)
2020
 • 52. obletnica delovanja CUDV Črna (1968)
 • 9. državni turnir SOS v smučarskih tekih na Breškem jezeru v Avstriji
 • Zimske državne igre SOS v Mariboru
 • Potrditev odločitve o podpori pri pilotnem projektu Deinstitucionalizacija, ki ga finančno podpira MDDSZ in Evropska Unija – Evropski kohezijski sklad za regionalni razvoj in socialno politiko (načrt razselitve 70 uporabnikov v 13 stanovanjskih enot znotraj Vzhodne kohezijske regije, do leta 2023)
 • Priprava načrta preobrazbe CUDV Črna v Center skupnostnih oblik oskrbe
 • Epidemija COVID-19, ki je potekala v dveh valih; marec – maj 2020 in september – december 2020
 • Pričetek obnove Sokolskega doma v Radljah ob Dravi, za namene izgradnje Varstveno delovnega centra CUDV Črna (z namenom preselitve VDC Muta v nove, večje prostore v Občino Radlje ob Dravi)
 • Pričetek izvajanja storitve »Pomoč na domu« za občini Črna na Koroškem in Mežica
2021
 • Epidemija COVID – 19, ki je bila razglašena do junija 2021
 • 53. obletnica delovanja CUDV Črna na Koroškem
 • Prilagojene oblike dela, v skladu z državnimi ukrepi za preprečevanje okužb s COVID
 • Udeležba na tekmovanju v Atletiki – Maribor
 • Udeležba na plavalnem tekmovanju – Koper
 • Nogometni turnir uporabnikov – Kranj
 • Pridobitev konteinerske enote, v skladu z operacijo »Nabava mobilnih nastanitvenih oziroma filtrskih enot z ustrezno opremo«, ki jo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija, iz Evropskega sklada za regionalni razvoj
 • Izvajanje projekta Deinstitucionalizacije, ki ga sofinancirata ESS in ESRR ter Republika Slovenija (osebno načrtovanje, priprava uporabnikov na preselitev v skupnost, izobraževanja za zaposlene in uporabnike, sodelovanje z lokalnimi skupnostmi…)
 • Odprtje informacijskih pisarn za ozaveščanje javnosti na Ravnah na Koroškem, v Slovenj Gradcu, v Radljah ob Dravi
 • Preselitev VDC Muta v »Sokolski dom« v Radljah ob Dravi (1.7.2021)
 • Priprava projektne dokumentacije in pridobitev gradbenih dovoljenj za 13 stanovanjskih skupin v občinah Mežica, Ravne na Koroškem, Slovenj Gradec, Dravograd in Radlje ob Dravi
 • Prijava na projekt za sofinanciranju operacije »Vzpostavitev stanovanjskih skupin za osebe mlajše od 65 let« in pridobitev soglasja za nakup in prenovo 5 stanovanjskih hiš
 • Odkup stanovanjske hiše za bivanje 6 uporabnikov v Črnečah
 • Podpis sporazuma z ministrom Janezom Ciglerjem Kraljem, za izgradnjo bivalne enote za 24 oseb, v Črni na Koroškem, za namen izvajanja posebnega programa vzgoje in izobraževanja
 • Priprava investicijske dokumentacije za izgradnjo Bivalne enote
 • Uspešno kandidiranje na javnem razpisu za sofinanciranje postopka pridobitve pristopnega certifikata »Družbeno odgovoren delodajalec«, iz sredstev Evropskega socialnega sklada, za področje ohranjanja pomena zdravja na delovnem mestu in spodbujanje zdravju prijaznih izboljšav delovnega in organizacijskega okolja
 • Sanacija opornega zidu na počitniški bazi Pacug
 • Sanacija stavbnega pohištva v VDC Slovenj Gradec
2022
 • 54. obletnica delovanja CUDV Črna na Koroškem
 • 30. obletnica delovanja VDC Slovenj Gradec
 • Organizacija 10. državnega turnirja SOS v smučarskih tekih (Kmetija Plaznik v Bistri nad Črno na Koroškem
 • Nadaljevanje projekta Deinstitucionalizacije, ki ga sofinancira ESS in ESRR ter Republika Slovenija (izvajanje investicijskega in vsebinskega dela projekta)
 • Pričetek gradnje 11 stanovanjskih hiš v Koroški regiji (Mežica, Ravne na Koroškem, Slovenj Gradec, Dravograd, Radlje ob Dravi)
 • Uspešno kandidiranje na projektu za sofinanciranje operacije “Vzpostavitev stanovanjskih skupin za osebe mlajše od 65 let” (odkup stanovanjske hiše na Prevaljah in v Mežici, odkup enega stanovanja na Prevaljah in dveh stanovanj v Slovenj Gradcu)
 • Izvedba posveta na temo zaposlovanja oseb z motnjo v duševnem razvoju
 • Pridobitev certifikata “Družbeno odgovoren delodajalec”
 • Aktivnosti v okviru preobrazbe institucije v center skupnostnih oblik oskrbe
 • Poudarek na podpori po osebni meri v skupnosti (skupnostne oblike oskrbe)
 • Sanacija fasade na počitniški bazi “Topla”
2023
 • obletnica delovanja CUDV Črna na Koroškem
 • obletnica delovanja VDC Ravne na Koroškem
 • Uspešen zaključek projekta Deinstitucionalizacije in vzpostavitve stanovanjskih enot za osebe, mlajše od 65 let, ki ga je sofinanciral ESS in ESRR ter Republika Slovenija
 • Zaključek gradnje 11 stanovanjskih hiš v Koroški regiji (Mežica, Ravne na Koroškem, Slovenj Gradec, Dravograd, Radlje ob Dravi)
 • Vzpostavitev 19 stanovanjskih skupin za uporabnike
 • Preselitev 96 uporabnikov v nove stanovanjske enote v občinah Mežica, Prevalje, Ravne na Koroškem, Slovenj Gradec, Dravograd in Radlje ob Dravi
 • Izvedba Zaključne konference na projektu Deinstitucionalizacije
 • Vzpostavitev novih vsebinskih usmeritev in izvajanja podpore v skupnosti
 • Nova organizacija dela v stanovanjskih skupinah, s formiranjem področnih (mobilnih) timov
 • Reorganizacija dela na področju programa vodenja, varstva in zaposlitve, v skladu s smernicami za deinstitucionalizacijo
 • Uspešna prijava na projekt iz Mehanizma za odpornost in okrevanje, za izgradnjo doma starejših občanov, na lokaciji centralne stavbe CUDV Črna do leta 2026. Potrditev Sklepa Ministrstva za solidarno prihodnost za ugoditev vloge za izgradnjo dveh objektov za institucionalno varstvo starejših, za skupaj 48 dodatnih kapacitet.
 • Poplavna ujma je uničila objekt VDC in BS Kovač v Centru Črne na Koroškem
 • Skrb za evakuirane občane, ki so bili nameščeni v CUDV Črna v času poplav, ki so zajele celotno območje Črne na Koroškem
 • Izvajanje storitve Pomoč na domu
 • Sprememba Ustanovitvenega akta z razširitvijo klasifikacije dejavnosti na namestitev starejših
 • Razmejitev funkcije direktorja v Ustanovitvenem aktu, na poslovno in strokovno funkcijo vodenja