Storitve IVO obsegajo:

–          bivanje (24 ur ali 16 ur) v enotah doma, bivalnih enotah in stanovanjskih skupinah;

–          uporabnikom prilagojene dejavnosti;

–          organizacijo prostega časa;

–          dejavnosti vključevanja v ožje in širše okolje;

–          obogatitev življenja odraslih z uvajanjem različnih dejavnosti in vsebin (skupine za samopomoč, validacijske skupine, interesne dejavnosti,..);

–          izvedba predavanj za uporabnike z notranjimi in zunanjimi izvajalci

–          sodelovanje z drugimi službami in enotami

–          aktivno sodelovanje z DE VDC

–           sodelovanje s starši, skrbniki in sorodniki;

–          zdravstvene storitve;

Za zagotavljanje čim višje kvalitete življenja uporabnikov:

–          upoštevamo samo zagovorništvo, zagovorništvo, pravico do odločanja o lastnem življenju, možnost izbire;

–          uporabnikom dajemo pravico do samouresničitve (sprememba pasivne vloge v aktivno);

–          skozi integracijo spreminjamo stališča;

–          učimo in izobražujemo za integracijo in inkluzijo;

–          zagotavljamo individualizirani pristop in načrtovanje v skladu z željami in potrebami uporabnikov;

–          sistematično in procesno razvijamo življenjsko pomembne vsebine: zdrav način življenja, lahko branje, ločevanje odpadkov, medsebojne odnose,

–          omogočamo duhovno življenje,..

–          preprečujemo in rešujemo vzgojne posebnosti posameznikov;

–          razvijamo nadomestne oblike socialnega vključevanja za uporabnike brez svojcev (projekt ključna oseba);

–          razvijamo oz. ohranjamo sposobnosti na področju skrbi za samega sebe

–          razvijamo oz. ohranjamo pridobljene spretnosti;

–          razvijamo prostovoljstvo z vključevanjem ljudi iz okolja ter spodbujamo prostovoljstvo med uporabniki;

–          trudimo se zagotavljati optimalne pogoje bivalnega standarda;

–          spodbujamo vseživljenjsko učenje uporabnikov;

Institucionalo varstvo odraslih se izvaja v štirih oblikah:

DOMSKO VARSTVO:

NASLOV: Center 144, 2393 Črna na Koroškem

KONTAKT: Marija Studenčnik, 031 661 328

–          DE pritličje

–          DE I. nadstropje-mansarda

–          DE II. nadstropje

TRI BIVALNE ENOTE:

NASLOVI:

BE BRUNET, Center 122, 2393 Črna na Koroškem

BE KOVAČ, Center 155, 2393 Črna na Koroškem

BE PRISTAVA, Pristava 56, 2393 Črna na Koroškem

KONTAKT: Marija Fajmut, 051 349 801

–          DE dom za odrasle Brunet – Kovač – Pristava

PET STANOVANJSKIH SKUPIN:

NASLOVI:

Čečovje 63d, 2390 Ravne na Koroškem

Na produ 5a, 2391 Prevalje

Rudarjevo 15, 2393 Črna na Koroškem

Center 107, 2393 Črna na Koroškem

Lampreče 23, 2393 Črna na Koroškem

KONTAKT: Melita Kordež Drezgič, 051 645 603, Marija Fajmut, 051 349 801

–          DE stanovanjske skupine

DVE OSKRBOVANI STANOVANJI:

NASLOVA:

Center 147, 2393 Črna na Koroškem

Lampreče 4, 2393 Črna na Koroškem

KONTAKT: Marija Fajmut, 051 349 801

Pri učenju in vsakdanjih aktivnostih želimo biti varovancem partnerji: delati z njimi in ne za njih – odvisno od sposobnosti  in tako v praksi potrjevati spoštovanje, sprejemanje in podpiranje, zagovorništvo, samo zagovorništvo, možnost izbire, opolnomočenje, normalizacijo,…