Program vzgoje in izobraževanja

V okviru programa vzgoje in izobraževanja v centu izvajamo prilagojeni program za predšolske otroke in posebni program vzgoje in izobraževanja. V posebni program vzgoje in izobraževanja so vključeni otroci, mladostniki in mlajši odrasli z zmernimi, težjimi in težkimi motnjami v duševnem razvoju in otroci in mladostniki z več motnjami. Posebni program vzgoje in izobraževanja se izvaja do 26. leta starosti uporabnika, od 21. leta starosti dalje se izvaja program usposabljanja za življenje in delo. Program se izvaja v dnevni in celodnevni obliki. Pri izvajanju Posebnega programa vzgoje in izobraževanja za otroke in mladostnike je naše vodilo, da vsak otrok in mladostnik razvije sposobnosti do najvišje možne mere, hkrati pa si izoblikuje dobro samopodobo.

Vsak otrok in mladostnik, vključen v proces vzgoje in izobraževanja ima izdelan individualizirani program, ki  upošteva otrokove sposobnosti in njegove razvojne možnosti. Individualizirani načrt je rezultat interdisciplinarnega in timskega dela strokovnih delavcev ter osebja, ki otroka obravnava, hkrati pa so upoštevana tudi mnenja, želje in pobude samega učenca in starša. Poleg posebnega programa vzgoje in izobraževanja, ki ga izvajajo specialne pedagoginje so otrokom in mladostnikom v času prisotnosti v centru zagotovljene obravnave psihologinje, specialne pedagoginje za razvoj govora in komunikacije, socialne delavke, fizioterapevtov, delovne terapevtke in zdravstvenih delavcev. Za aktivnosti so poleg učilnic za potrebe vzgoje in izobraževanja na razpolago še telovadnica, bazen ter kabineti za glasbeno vzgojo, likovno vzgojo, delovno vzgojo, računalništvo, fitnes  in gospodinjski pouk. Življenje bogatimo z uporabo multisenzoričnih kabinetov (snoezelen), jahališča, športnih igrišč in vsaj enkrat letno s petdnevnim bivanjem v gozdni šoli v Topli.

Učenci se glede na  želje vključujejo v različne interesne aktivnosti: pevski zbor, Orff-ova skupina, dramski krožek, plesne delavnice, športno društvo in še druge, ki potekajo znotraj centra, posamezniki pa se vključujejo tudi v dodatne aktivnosti v kraju.
Skupine otrok in mladostnikov se vključujejo v tri enote našega centra, v katerih učenci širše zadovoljujejo svoje potrebe in želje.
V Ravnah na Koroškem imamo enoto Dnevni center Ravne v katerega je trenutno vključenih 9 otrok in mladostnikov.

Delovne enote vzgoje in izobraževanja:

DE II. nadstropje

DE Dnevni center Ravne